Lin,Hsin / Associate Research Fellow

pi_image

Contact Information

P514

886-2-2789-6717

/

Education

Secretary

Lee, Fu Fang / 886-2-2789-8985

Research Interest

Experience

Publication

Journal Papers

 • [1]     Zhou Jiadong, Lin Junhao*, Huang Xiangwei, Zhou Yao, Chen Yu, Xia Juan, Wang Hong, Xie Yu, Yu Huimei, Lei Jincheng, Wu Di, Liu Fucai, Fu Qundong, Zeng Qingsheng, Hsu Chuang-Han, Yang Changli, Lu Li, Yu Ting, Shen Zexiang, Lin Hsin, Yakobson Boris I., Liu Qian, Suenaga Kazu, Liu Guangtong*, Liu Zheng*, 2018, “A library of atomically thin metal chalcogenides”, Nature, 556(7701) 355-359. (SCI) (IF: 40.137; SCI ranking: 1.6%)

 • [2]     Xu Su-Yang, Ma Qiong, Shen Huitao, Fatemi Valla, Wu Sanfeng, Chang Tay-Rong, Chang Guoqing, Valdivia Andrés M. Mier, Chan Ching-Kit, Gibson Quinn D., Zhou Jiadong, Liu Zheng, Watanabe Kenji, Taniguchi Takashi, Lin Hsin, Cava Robert J., Fu Liang, Gedik Nuh*, Jarillo-Herrero Pablo*, 2018, “Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2”, Nature Physics, 14(9) 900-906. (SCI) (IF: 22.806; SCI ranking: 2.5%)

 • [3]     Song Peng, Hsu Chuanghan, Zhao Meng, Zhao Xiaoxu, Chang Tay-Rong, Teng Jinghua, Lin Hsin, Loh Kian Ping*, 2018, “Few-layer 1T′ MoTe2 as gapless semimetal with thickness dependent carrier transport”, 2D Materials, 5(3) 031010. (SCI) (IF: 6.937; SCI ranking: 9.5%)

 • [4]     Yin Jia-Xin, Zhang Songtian S., Li Hang, Jiang Kun, Chang Guoqing, Zhang Bingjing, Lian Biao, Xiang Cheng, Belopolski Ilya, Zheng Hao, Cochran Tyler A., Xu Su-Yang, Bian Guang, Liu Kai, Chang Tay-Rong, Lin Hsin, Lu Zhong-Yi, Wang Ziqiang, Jia Shuang, Wang Wenhong, Hasan M. Zahid*, 2018, “Giant and anisotropic many-body spin–orbit tunability in a strongly correlated kagome magnet”, Nature, 562(7725) 91-95. (SCI) (IF: 40.137; SCI ranking: 1.6%)

 • [5]     Hsu Chia-Hsiu, Huang Zhi-Quan, Lin Cho-Ying, Macam Gennevieve M., Huang Yu-Zhang, Lin Deng-Sung*, Chiang Tai Chang, Lin Hsin*, Chuang Feng-Chuan*, Huang Li*, 2018, “Growth of a predicted two-dimensional topological insulator based on InBi-Si(111)- 7×7”, Physical Review B, 98(12). (SCI) (IF: 3.836; SCI ranking: 26.9%)

 • [6]     Yu Wing Chi, Zhou Xiaoting*, Chuang Feng-Chuan, Yang Shengyuan A*., Lin Hsin*, Bansil Arun, 2018, “Nonsymmorphic cubic Dirac point and crossed nodal rings across the ferroelectric phase transition in LiOsO3”, Physical Review Materials, 2(5).

 • [7]     Huang Zhi-Quan, Chen Wei-Chih, Macam Gennevieve M., Crisostomo Christian P., Huang Shin-Ming, Chen Rong-Bin, Albao Marvin A., Jang Der-Jun, Lin Hsin, Chuang Feng-Chuan*, 2018, “Prediction of Quantum Anomalous Hall Effect in MBi and MSb (M:Ti, Zr, and Hf) Honeycombs”, Nanoscale Research Letters, 13(1). (SCI) (IF: 2.833; SCI ranking: 27%,47.1%,28%)

 • [8]     Zhu Zhen, Chang Tay-Rong, Huang Cheng-Yi, Pan Haiyang, Nie Xiao-Ang, Wang Xin-Zhe, Jin Zhe-Ting, Xu Su-Yang, Huang Shin-Ming, Guan Dan-Dan, Wang Shiyong, Li Yao-Yi, Liu Canhua, Qian Dong, Ku Wei, Song Fengqi, Lin Hsin, Zheng Hao*, Jia Jin-Feng*, 2018, “Quasiparticle interference and nonsymmorphic effect on a floating band surface state of ZrSiSe”, Nature Communications, 9(1). (SCI) (IF: 12.124; SCI ranking: 4.7%)

 • [9]     Chen Chuan, Singh Bahadur, Lin Hsin, Pereira Vitor M.*, 2018, “Reproduction of the Charge Density Wave Phase Diagram in 1T−TiSe2 Exposes its Excitonic Character”, Physical Review Letters, 121(22). (SCI) (IF: 8.462; SCI ranking: 7.6%)

 • [10]     Wang Qisheng, Li Jie, Besbas Jean, Hsu Chuang-Han, Cai Kaiming, Yang Li, Cheng Shuai, Wu Yang, Zhang Wenfeng, Wang Kaiyou, Chang Tay-Rong, Lin Hsin, Chang Haixin*, Yang Hyunsoo*, 2018, “Room-Temperature Nanoseconds Spin Relaxation in WTe2 and MoTe2 Thin Films”, Advanced Science, 5(6) 1700912. (SCI) (IF: 9.034; SCI ranking: 9.6%,6.5%,10.3%)

 • [11]     Iaia Davide, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Hu Jin, Mao Zhiqiang, Lin Hsin, Yan Shichao*, Madhavan Vidya*, 2018, “Searching for topological Fermi arcs via quasiparticle interference on a type-II Weyl semimetal MoTe2”, npj Quantum Materials, 3(1).

 • [12]     Singh Bahadur*, Mardanya Sougata, Su Chenliang, Lin Hsin*, Agarwal Amit*, Bansil Arun, 2018, “Spin-orbit coupling driven crossover from a starfruitlike nodal semimetal to Dirac and Weyl semimetal state in CaAuAs”, Physical Review B, 98(8). (SCI) (IF: 3.836; SCI ranking: 26.9%)

 • [13]     Susilo R.A.*, Hsu C.-H., Lin H., Cadogan J.M., Hutchison W.D., Campbell S.J., 2018, “Structural, thermal and magnetic properties of Y2Fe2Si2C”, Journal of Alloys and Compounds, 778 618-624. (SCI) (IF: 3.133; SCI ranking: 24%,6.8%,34.9%)

 • [14]     Zhou Xiaoting, Hsu Chuang-Han, Chang Tay-Rong*, Tien Hung-Ju, Ma Qiong, Jarillo-Herrero Pablo, Gedik Nuh, Bansil Arun, Pereira Vitor M., Xu Su-Yang*, Lin Hsin, Fu Liang*, 2018, “Topological crystalline insulator states in the Ca2As family”, Physical Review B, 98(24). (SCI) (IF: 3.836; SCI ranking: 26.9%)

 • [15]     Singh Bahadur*, Ghosh Barun, Su Chenliang*, Lin Hsin*, Agarwal Amit*, Bansil Arun, 2018, “Topological Hourglass Dirac Semimetal in the Nonpolar Phase of Ag2BiO3”, Physical Review Letters, 121(22), 226401. (SCI) (IF: 8.462; SCI ranking: 7.6%)

 • [16]     Chang Guoqing, Wieder Benjamin J., Schindler Frank, Sanchez Daniel S., Belopolski Ilya, Huang Shin-Ming, Singh Bahadur, Wu Di, Chang Tay-Rong, Neupert Titus, Xu Su-Yang*, Lin Hsin*, Hasan M. Zahid*, 2018, “Topological quantum properties of chiral crystals”, Nature Materials, 17(11) 978-985. (SCI) (IF: 39.737; SCI ranking: 0.7%,0.7%,1.5%,0.4%)

 • [17]     Huang Shin-Ming*, Hsu Chuang-Han, Xu Su-Yang, Lee Chi-Cheng, Shiau Shiue-Yuan, Lin Hsin, Bansil Arun, 2018, “Topological superconductor in quasi-one-dimensional Tl2−xMo6Se6”, Physical Review B, 97(1). (SCI) (IF: 3.836; SCI ranking: 26.9%)

 • [18]     Singh Bahadur, Chang Guoqing, Chang Tay-Rong, Huang Shin-Ming, Su Chenliang*, Lin Ming-Chieh*, Lin Hsin*, Bansil Arun, 2018, “Tunable double-Weyl Fermion semimetal state in the SrSi2 materials class”, Scientific Reports, 8(1). (SCI) (IF: 4.259; SCI ranking: 15.6%)

Update Personal Data | Update Publication List | Synchronize | Last Updated: 2019-01-29
2
Back To Top