Scale Invariance (梁鈞泰教授)

陳、梁對談  

陳 :「梁兄, 此幅非滿意之作, 奈何困入 Scale Invariance, 何時脫身?」.

梁 :「陳兄, 稍安勿燥, 待湖畔草長, 自然放行」


青草湖溿 ( 陳啟東教授)