Untitled Document


行政及技術人員 Supporting Staff (**按一下「姓名」「職掌」「辦公室」可排序**)
工作單位:
**網頁顯示所有行政技術人員之辦公室及聯絡電話(可列印方便聯絡)
電話 Tel.
信箱 E-Mail
蘇子宣 Su, Tze-Hsuan
技士/綜理圖書室
圖書館(P三樓)
2789-6743
黃金男 Hwang, King-Nan
技工/收發
總務室
2789-6786
陳婌珍 Chen, Sue-Jane
編審/綜理人事室
行政室
2789-6753
林呈應 Lin, Cherng-Yin
特殊技能/綜理精工室
精工室
2789-6713
陳冠銘 Chen, Kuan Ming
/綜理工務室
112室
2789-8901
曾玉萍 Tseng, Yu-Ping
助理/人事,學術事務
行政室
2789-6754
簡明宏 Chien, Ming-Hung
助理/資訊設備管理
電腦室(P四樓)
2789-6781
郭忠賢 Kuo, Chung-Shien
特殊技能助理/精工技術
精工室
2789-6713
郭惠禎 Kuo, Huei-Chen
/綜理總務室(採購)
總務室
2789-6757
賴宜瑩 Lai, Yi-Ying
助理/會計
行政室
2789-6741
林安純 Lin, An-Chun
組秘書/量子材料物理
P615
2789-6742
劉翠霞 Liu, Tsui-Shya
組秘書/中高能物理
P709
2789-6777
施宏儒 Shih, Hong-Ju.
/綜理電腦室
電腦室(P四樓)
2789-6760
李馥芳 Lee, Fiona
組秘書/量子材料物理
P306
2789-8985
王一如 Wang, Yi-Ru
/綜理會計室
行政室
2789-6719
吳美玲 Wu, Meei-Ling
助理/文宣,圖書
圖書室(P三樓)
2789-6776
楊惠玲 Yeo, Hui-Ling
助理/行政系統維護
電腦室(P四樓)
2789-6782
陳志勝 Chen,Chih-Sheng
特殊技能助理/精工技術
精工室
2789-6713
簡憶如 Chien, Yi-Ju
助理/會計
行政室
2789-6744
李國銘 Lee, Kuo-Ming
/綜理機電室
P105
2789-6735
邱玉涓 Chiu, Yu-Chuan
助理/出納
行政室
2789-6775
蔣如玉 Chiang, Ju-Yu
助理/財產管理
總務室
2789-6755
張智欽 Chang , Chih-Chin
助理/工務
行政室
2789-8489
蘇俊豪 Su, Chun-Hao
助理/人事
行政室
2789-8913
李軒昂 Li, Hsuan-An
助理/工務
112室
2789-6714
蔡振鈡 Tsai, Chen-Chung
助理/工務
行政室
2789-8913
王姿婷 Wang, Tzu-Ting
助理/出納
行政室
2789-6774
洪敏玲 Hong, Judy
所長秘書
423
2789-6750
李本源 Lee, Pen-Yuan
助理/工務
行政室
2789-8913
賴秋旺 Lai, Ciou-Wang
助理/機電
P105
2789-6736
黃櫻芬 Huang, Ying-Feng
組助理/奈米核心設施
N302
2789-8464
賴佳伶 Lai, Rita
助理/會計
行政室
2789-6724
黃郁潔 Huang, Yu-Jie
助理/人事,收發文
行政室
2789-6778
沈彩雲 Sam, Svetlana CY.
組秘書/中高能物理
P709
2789-8386
李俊哲 Li, Chun-Che
助理/工務
行政室
2789-8984
蘇靖琁 Su, Jing-Xuan
組秘書/中高能物理
P709
2789-6784
黃舜佳 Huang, Shun-Chia
助理/人事,學術事務
行政室
2789-6745
黃聖文 Huang, Sheng-Wen
助理/液化機室業務
液化機室
2789-8954
柳昶任 Liu, Chang-Ren
助理/人事
行政室
2789-6715
周泳恩 Chu, Yung-Ann
組秘書/量子材料物理
P 615
2789-8364
周淑愛 Chou, Shu-Ai
助理/人事,學術事務
行政室
2789-6718
莊博景 Juang, Bo-Jing
助理/綜理液化機室
液化機室
2789-8954
饒宇軒 Rao, Cindy
組秘書/生物與動態系統組
P306
2789-8916
陳揚文 Chen, Yang-Wen
助理/總務
總務室
2789-6756
劉旭哲 Liu, Hsu-Che
助理/生物樣品準備室;共同生化實驗室
P306
2789-8941
吳紫綾 Wu, Tzu-Ling
助理/奈米生醫影像核心設施
P207
2789-8978
陳詣達 Chen , Yi-Ta
助理/精工室
精工室
2789-6713
王怡文 Wang, Yi-Wen
工讀生/庶務
總務室
2789-8929
吳佳容 Wu, Chia-Jung
助理/櫃台
大廳
2789-6712
陳宥均 Chen, Jim
工讀生/機電
P105
2789-8918